Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.       In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtgever: de wederpartij van VALLEIWEB.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden,
offertes en overeenkomsten tussen VALLEIWEB en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.       De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VALLEIWEB, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.       Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.       De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.       Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. VALLEIWEB en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht dient te worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1.       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.       De door VALLEIWEB gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. VALLEIWEB is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.       Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

4.       De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiele informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

5.       Bedragen zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.       De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

7.       Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is VALLEIWEB daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VALLEIWEB anders aangeeft.

8.       Een samengestelde prijsopgave verplicht VALLEIWEB niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

9.       Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1.       VALLEIWEB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VALLEIWEB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VALLEIWEB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VALLEIWEB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VALLEIWEB zijn verstrekt, heeft VALLEIWEB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.       VALLEIWEB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VALLEIWEB is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of  onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VALLEIWEB kenbaar behoorde te zijn.

5.       Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan VALLEIWEB de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.       Indien door VALLEIWEB of door VALLEIWEB ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7.       Opdrachtgever vrijwaart VALLEIWEB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1.       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloed. VALLEIWEB zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.       Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiele en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal VALLEIWEB de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.       Indien een vast honorarium is overeengekomen zal VALLEIWEB daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.       In afwijking van lid 3 zal VALLEIWEB geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan VALLEIWEB kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contract duur; uitvoeringstermijn

1.       De overeenkomst tussen VALLEIWEB en een opdrachtgever wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.       Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever VALLEIWEB derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Software

1.       Wanneer de overeenkomst de installatie van software omvat is VALLEIWEB verantwoordelijk voor de installatie van de laatste stabiele versie van dat software pakket.

2.       VALLEIWEB is nimmer verantwoordelijk voor problemen welke veroorzaakt worden door fouten en veiligheidslekken in de software welke publiekelijk bekend zijn geworden na afloop van de overeenkomst. VALLEIWEB is niet verplicht deze problemen te verhelpen tenzij dit in een onderhoudscontract is overeengekomen.

3.       Na oplevering van de overeenkomst is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het installeren van softwareupdates en de eventuele bijkomende kosten tenzij in een onderhoudscontract is overeengekomen dat VALLEIWEB dit voor zijn rekening neemt.

4.       Wanneer de software geinstalleerd is op een server waarvan VALLEIWEB niet de beheerder is, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de software. Wanneer na oplevering door aanpassingen op de server de geinstalleerde software van VALLEIWEB niet meer werkt dient de opdrachtgever dit probleem zelf op te lossen met de serverbeheerder.

Artikel 8 Honorarium

1.       Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2.       Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van VALLEIWEB, geldende voor de periode  waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3.       Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4.       Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5.       Voorts is VALLEIWEB gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.

6.       Bovendien mag VALLEIWEB het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan VALLEIWEB, dat in redelijkheid niet van VALLEIWEB mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
VALLEIWEB zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. VALLEIWEB zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9 Facturering en Betaling

1.       U gaat akkoord met het ontvangen van elektronische facturen van VALLEIWEB. VALLEIWEB verzendt haar facturen uitsluitend elektronisch per email, tenzij opdrachtgever aangeeft zijn/haar facturen per post te willen ontvangen.

2.       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door VALLEIWEB aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

3.       Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand met een minimum van € 10,00, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, inclusief de eventuele rente.

4.       VALLEIWEB heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.       VALLEIWEB kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6.       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van VALLEIWEB op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.       VALLEIWEB heeft het recht om nieuwe klanten af te wijzen indien blijkt dat deze in het verleden betaling problemen heeft gehad bij VALLEIWEB.

Artikel 10 Voorschot

1.       Betaling van een eventueel overeengekomen voorschot dient plaats te vinden binnen 14 dagen na het bevestigen van de desbetreffende offerte/opdracht.

2.       Het voorschot wordt in mindering gebracht op de ingevolge artikel "Facturering en betaling" te betalen prijs.

3.       Indien de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting tot aflevering van zaken die aan de overeenkomst beantwoorden, is deze de wettelijke rente van het voorschot verschuldigd over de tijd dat de tekortkoming voortduurt.

4.       Ten aanzien van de betaling van het voorschot is het gestelde in artikel "Facturering en Betaling" leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1.       Alle door VALLEIWEB geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van VALLEIWEB totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met VALLEIWEB gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2.       De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3.       Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zake danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht VALLEIWEB zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.       De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5.       Door VALLEIWEB geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6.       Voor het geval dat VALLEIWEB zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan VALLEIWEB of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VALLEIWEB zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Incassokosten

1.       Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2.       Indien VALLEIWEB hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3.       De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executie kosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4.       Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 13 Onderzoek, reclames

1.       Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan VALLEIWEB. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,  zodat VALLEIWEB in staat is adequaat te reageren.

2.       Indien een klacht gegrond is, zal VALLEIWEB de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.       Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal VALLEIWEB slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 14 Opzegging

1.       Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2.       Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft VALLEIWEB recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan VALLEIWEB zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3.       Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VALLEIWEB, zal VALLEIWEB in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4.       Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VALLEIWEB extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

1.       VALLEIWEB is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

·        Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

·        na het sluiten van de overeenkomst VALLEIWEB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

·        opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Voorts is VALLEIWEB bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

2.       Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VALLEIWEB op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien VALLEIWEB de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3.       VALLEIWEB behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1.       Indien VALLEIWEB aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2.       Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft VALLEIWEB het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1.       Indien VALLEIWEB aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.       Indien VALLEIWEB aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratie bedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 2.000 (Zegge: TWEE DUIZEND euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van VALLEIWEB in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3.       In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

4.       Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

·        de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

·        de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VALLEIWEB aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan VALLEIWEB toegerekend kunnen worden;

·        redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.       VALLEIWEB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VALLEIWEB of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 Vrijwaringen

1.       De opdrachtgever vrijwaart VALLEIWEB voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2.       Indien opdrachtgever aan VALLEIWEB informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 Risicoovergang

1.       Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 20 Overmacht

1.       Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop VALLEIWEB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VALLEIWEB niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3.       VALLEIWEB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat VALLEIWEB zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.       Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.       Voorzover VALLEIWEB ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VALLEIWEB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 Geheimhouding

1.       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.       Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VALLEIWEB gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VALLEIWEB zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VALLEIWEB niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1.       Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt VALLEIWEB zich de rechten en bevoegdheden voor die VALLEIWEB toekomen op grond van de Auteurswet.

2.       Alle door VALLEIWEB verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van VALLEIWEB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3.       VALLEIWEB behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23 Overige

1.       Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de data op zijn account en de content van zijn/haar website. VALLEIWEB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data op zijn/haar account.

2.       VALLEIWEB is niet verantwoordelijk voor de keuze van opdrachtgever aan gebruikersnamen & wachtwoorden.

3.       Opdrachtgever dient zelf backups van haar/zijn data te maken.

4.       Bestanden en/of gegevens van de opdrachtgever worden niet aan derden verstrekt, tenzij VALLEIWEB hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

Artikel 24 Geschillen

1.       De rechter in de vestigingsplaats van VALLEIWEB is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft VALLEIWEB het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2.       Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25 Toepasselijk recht

1.       Op elke overeenkomst tussen VALLEIWEB en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 26 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1.       Deze voorwaarden zijn altijd te vinden op de website van VALLEIWEB en worden op verzoek bij de offerte meegezonden.

2.       Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3.       Van toepassing is steeds de laatste versie op de website c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.


Van Steenbergenlaan 38
3931 WR Woudenberg
Tel : 06 - 444 32 708
KvK : 32145330
BTW : NL001489890B52